Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

dr hab. Katarzyna Skolasińska
profesor uczelni

kierownik Studiów Podyplomowych:
Geologia w praktyce i administracji

Zastępca Dyrektora
Instytutu Geologii

E-mail: katskol@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61 829 6033

Research Gate
ORCID 0000-0001-7444-1755

Katarzyna Skolasińska

Zainteresowania naukowe

 • sedymentologia
 • współczesne procesy sedymentacyjne w dolinach rzek nizinnych
 • analiza facjalna osadów lądowych środowisk depozycyjnych
 • geologia czwartorzędu
 • postdepozycyjne zmiany w osadach; kolmatacja


Granty

 • Grant MKiDN 60019/14 – Birytualne cmentarzysko ludności kultury mogiłowej w Górzycy nad środkową Odrą. Studia interdyscyplinarne (wykonawca).
 • POWR.03.01.00-00-S174/17, GEOLOG II – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM (koordynator ds. staży).
 • Grant NCN UMO-2012/05/B/ST10/00680 – Reżim wiatrowy plaży i jego wpływ na tworzenie wydm przednich (wykonawca).
 • Grant MNiSW NN 304 105240 – Krótko- i długookresowe hydrogeologiczne, sedymentologiczne i hydrogeochemiczne skutki powodzi z maja i czerwca 2010 roku w dolinie Warty w rejonie Poznania (wykonawca)
 • Grant KBN 6 PO4D 018 14 – Przeobrażenia osadów w dolinie rzecznej w warunkach infiltracji wód powierzchniowych do ujęć (na przykładzie ujęć wody dla miasta Poznania: Poznań-Dębina i Krajkowo) – grant promotorski.

Streszczenia

 • Skolasińska K., Nowak B. 2019 – Sezonowa i wieloletnia zmienność koncentracji zawiesiny w dużej rzece nizinnej na przykładzie Warty. PotamON 2019 – Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Łukęcin, 25-27.09.2019, Materiały konferencyjne: 72.
 • Lipka E., Phillips E., Skolasińska K., Rachlewicz G., Szczuciński W., 2019 – Using micromorphology to access the impacts of periglacial and mass flow processes on tills exposed at retreating glacier margins. INQUA 25-31.07.2019, Dublin, Ireland.
 • Skolasińska K., 2018 – Obciążenie zawiesinowe rzeki – co wynika z pomiarów zawiesiny na przykładzie Warty? VII Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’7, Góra Św. Anny, 04-07.06.2018.
 • Nowak B., Skolasińska K. 2017 – Zmienność termiki wód oraz występowania zjawisk lodowych na rzece Warcie w Sieradzu w latach 1956-2015. PotamON 2017 – Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Wałcz, 27-29.09.2017, materiały konferencyjne: 72-73.
 • Skolasińska K., Rotnicka J. 2016 – Powódź 2010 i 2011 w dolinie Warty w okolicach Poznania – zapis w osadach. VI Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’6, Chęciny-Rzepka, 28.06-01.07.2016, Streszczenia referatów i posterów: 128.
 • Rotnicka J., Skolasińska K., Dłużewski M. 2016 – Wilgotność piasku transportowanego w strumieniu wiatrowo-piaszczystym na plaży. VI Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’6, Chęciny-Rzepka, 28.06-01.07.2016, Streszczenia referatów i posterów: 179.
 • Skolasińska K. 2015 – How natural levees are build-up? – the recent examples. IAS 31st Meeting of Sedimentology, Kraków, 22-25 of June 2015.
 • Skolasińska K., Szczuciński W., Mitręga M., Rotnicka J., Jagodziński R., Lorenc S. 2013 – Sedimentary record of Warta river floods in summer 2010 and winter 2011 nearby Poznań, W Poland. European Geosciences Union, Vienna 07-12 April; Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU: 2013-9638.
 • Skolasińska K. 2012 – Sedymentologiczne skutki letniej powodzi z 2010 roku w dolinie Warty w rejonie Poznania. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Więcej Geografii”, Poznań, 5-8.09.2012, 48.
 • Skolasińska K., Rotnicka J. 2011 – Zimowa powódź 2010/2011 w dolinie Warty – osady powodziowe na zakolu w Marlewie (południowa część Poznania). Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, 13-16.10.2011, Zakopane, 90.
 • Skolasińska K. 2010 – Obwódki na ziarnach – zróżnicowanie genetyczne i mikromorfologiczne. In: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.) Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek: 48.
 • Skolasińska K. 2007 – Infiltracyjne pochodzenie cząstek ilastych w osadach – eksperyment. Przegląd Geologiczny vol. 55, nr 4: 305.
 • Skolasińska K., 2006 – Uwagi na temat „sieve deposition”. W: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, materiały II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS 2 – Zwierzyniec, s.160.
 • Przybyłek J., Górski J., Skolasińska K. 2000 – Projektowane infiltracyjne ujęcie wody Sowiniec k/Mosiny. Przewodnik LXXI Zjazdu PTG „Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski” (objaśnienia do wycieczki F).
 • Skolasińska K.1996 – Mikrostruktury kolmatacyjne (eksperyment). W: Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia, V Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Warszawa.

Artykuły